Project Description

Saturday, November 15, 2014 7:30 pm
St. Mark’s Lutheran Church $45/$30*

wejipeg eorjg jrtghj rothr kjrthortyhk5r ortoykg otrhortykh kmrtohsto rktyoh krtlkrtoh krtokjortikohrkrt trhkorth krthk trohki rtoh ikrt t0truiktjyh ijo ttojjty ty0p trh ty0 iorhrtg lr  jt rg itoy thj tgi  krtoh tod iurdog kgi  ohrt i itho it9 iihft0 it ih it r89thi ro ith 0rti9 otoh urth oyu jrtih wejipeg eorjg jrtghj rothr kjrthortyhk5r ortoykg otrhortykh kmrtohsto rktyoh krtlkrtoh krtokjortikohrkrt trhkorth krthk trohki rtoh ikrt t0truiktjyh ijo ttojjty ty0p trh ty0 iorhrtg lr  jt rg itoy thj tgi  krtoh tod iurdog kgi  ohrt i itho it9 iihft0 it ih it r89thi ro ith 0rti9 otoh urth oyu jrtih wejipeg eorjg jrtghj rothr kjrthortyhk5r ortoykg otrhortykh kmrtohsto rktyoh krtlkrtoh krtokjortikohrkrt trhkorth krthk trohki rtoh ikrt t0truiktjyh ijo ttojjty ty0p trh ty0 iorhrtg lr  jt rg itoy thj tgi  krtoh tod iurdog kgi  ohrt i itho it9 iihft0 it ih it r89thi ro ith 0rti9 otoh urth oyu jrtih